VERDUISTERING IN DIENSTBETREKKING 2

Home / Diensten / Onderzoek naar interne bedrijfscriminaliteit / verduistering in dienstbetrekking 2

Verduistering in dienstbetrekking (2)

Onlangs werden wij benaderd door een winkelier, welke ons vroeg onderzoek te verrichten naar een oppervlakkige doch dubieuze constatering. Hij vond het zo vreemd dat de winkel dagelijks een hogere omzet draaide tijdens de vakantieafwezigheid van een van zijn caissières. Reden genoeg om met een medewerker van BN een vrijblijvend intakegesprek te hebben.

Nadat onze medewerkers zich voldoende hadden verdiept in de materie, werd besloten om door middel van videoregistratie 14 dagen lang het kassablok in de winkel te observeren. Het viewen van het verkregen beeldmateriaal is op zich een uitermate tijdrovende kwestie als het een drukke winkel betreft waar achter elkaar geldtransacties plaatsvinden tussen caissière en klant. We hadden derhalve met de opdrachtgever afgesproken dat hij zelf het beeldmateriaal zou viewen met een door ons ter beschikking gesteld digitaal opname systeem.

Wij dachten de afgesproken 14 recherchedagen zelf hard nodig te hebben, om een aantal puzzelstukjes op zijn plaats te krijgen. Niets bleek echter minder waar.

Reeds na de eerste werkdag van de caissière werden wij gebeld door onze opdrachtgever. Hevig geëmotioneerd legde hij zijn bevindingen van de eerste dag bij ons neer.
Wat bleek… de caissière eigende zichzelf vrijwel ieder uur een bankbiljet van €100,00 toe. Ze stopte de biljetten achtereenvolgens in haar linkerbroekzak, rechterbroekzak, achterzakken, schoenzolen, waarbij niets onze spiedende camera bespaard bleef. Het mag duidelijk zijn dat onze opdrachtgever er niets meer voor voelde om de ‘dame’ nog eens 14 dagen lang actief te laten zijn in zijn winkel.

Bij opening van de zaak de volgende dag hebben wij haar in korte tijd twee keer de hand mogen schudden. Eenmaal ter begroeting en eenmaal ter blijvend afscheid. In de tussenliggende tijd bekende ze inmiddels zich zo’n drie maanden schuldig te hebben gemaakt aan verduistering in dienst-betrekking ten nadele van onze opdrachtgever.

Rekent u even mee: per dag circa € 800,00 x 60 werkbare dagen = € 48.000,00. Haar werkwijze was eigenlijk te eenvoudig voor woorden: aankopen boven de honderd euro werden gewoon niet aangeslagen op de kassa! De meeste klanten vroegen niet om een kassabon, dus kregen deze dan ook niet. Vanzelfsprekend had een adequate inkoopregistratie per vestiging veel eerder een signaal kunnen afgeven dat er exorbitant veel werd ingekocht in relatie tot een matige verkoop/omzet.

De caissière is op staande voet ontslagen, heeft een strafrechtelijke aangifte aan haar broek alsmede een civielrechtelijke vordering tot terugbetaling van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

Onze opdrachtgever zal voorlopig een poosje niet schrijven… hij stak voorafgaand aan ons onderzoek namelijk zijn handen in het vuur voor het ‘loyale’ meisje!

ANONIEM MELDEN?

Anoniem melden is tot stand gekomen in samenwerking met (uw) werkgever(s) en Bedrijfsrecherche Nederland B.V.